Termes i condicions d’ús

* Última actualització: febrer de 2023

 

Avís important

Llegeixi atentament aquests termes i condicions abans de:

1. Realitzar la comanda, pagar i/o utilitzar el paquet «MAPIT» consistent en l’aplicació (la llicència de la qual se li concedeix i que requereix de subscripció) i el Dispositiu; o

2. Descarregar i activar l’Aplicació.

Aquests termes i condicions inclouen informació important en relació als seus drets, compensacions i excepcions a la nostra responsabilitat enfront de Vostè.

L’ús del paquet « MAPIT » implica que vostè accepta els presents termes i condicions. Si no els accepta, nosaltres: I) No li subministrarem el dispositiu; II) No li concedirem la llicència de l’aplicació; i III) Vostè no podrà utilitzar ni tenir accés a la subscripció.
Vostè assumeix que en acceptar aquests termes i condicions queda legalment subjecte a aquests.

Si us plau, tingui en compte que si vosté únicament ha descarregat l’aplicació i no té una subscripció activa ni el dispositiu instal·lat en la seva motocicleta, no gaudirà de totes les funcionalitats de MAPIT.

 

1. Assumpcions

1.1 – Els presents Termes i Condicions, juntament amb la política de privacitat (“Política de Privacitat”), comporten un contracte entre Vostè i Mapit IoT, S.L. (“MAPIT”, “nosaltres”, “ens” o “nostre”) per a la concessió d’una llicència d’ús d’una aplicació de telèfon mòbil de caràcter telemàtic (la “Aplicació”) les funcionalitats de la qual es posen a la seva disposició a través d’una subscripció (la “Subscripció”).

1.2 – Les funcionalitats de l’Aplicació només poden utilitzar-se mitjançant la interacció de la pròpia Aplicació amb el dispositiu telemàtic separat (el “Dispositiu”), que serà instal·lat pel fabricant de la motocicleta o pel taller, i que estarà connectat a aquesta motocicleta. L’Aplicació i el Dispositiu seran denominats en conjunt “MAPIT” o el “Paquet MAPIT”.

1.3 – Mapit IoT, S.L. té el seu domicili social en c./ Casp 172 4B, 08013 Barcelona, està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, amb NIF B-66716291.

1.4 – Li concedim la llicència d’ús de l’Aplicació sota els presents Termes i Condicions i d’acord amb les normes o polítiques aplicades bé per Apple (App Store) bé per Google (Google Play) o qualssevol una altra que en un futur pugui estar operativa (“Botiga d’aplicacions”) on s’hagi descarregat l’Aplicació (“Normes de la Botiga d’aplicacions”). Nosaltres no li venem l’Aplicació.

1.5 – La Política de Privacitat s’incorpora als presents Termes i Condicions per referència i la utilització de MAPIT estarà subjecta a la citada Política de Privacitat. La nostra Política de Privacitat informa sobre la forma en què nosaltres i qualsevol tercer designat tractarem les dades personals que recollim a partir de la seva persona o que Vostè ens proporcioni, a través de l’Aplicació o del Dispositiu.

1.6 – Requisits de Compatibilitat: l’Aplicació necessita d’un dispositiu de telefonia mòbil amb un mínim de 70 Mb de memòria i que s’executi amb un sistema operatiu no inferior a iOS 13 o Android 8. 1.

1.7 – Se asumirá que Usted es el titular o cuenta con la autorización de uso por parte del propietario del teléfono móvil o los dispositivos móviles que Usted utiliza, pero que son de terceros (“Dispositius de Tercers”) abans de descarregar una còpia de l’Aplicació en els referits Dispositius de tercers. Tant Vostè com el propietari podrien incórrer en despeses de dades procedents de tercers (com el proveïdor d’Internet o l’operador de telefonia, seu o d’ell/ella) en relació amb la utilització de l’Aplicació a través del seu dispositiu mòbil o d’un Dispositiu de Tercers. Vostè serà l’únic responsable de totes aquestes despeses. Si no desitja incórrer en aquestes despeses, abstingui’s d’utilitzar el seu dispositiu mòbil o el Dispositiu de Tercers per a l’accés a l’Aplicació o per a activar la Subscripció.

1.8 – L’Aplicació podrà tenir enllaços a altres llocs web de tercers independents (Llocs web de Tercers). Els Llocs web de Tercers no estan sota el nostre control i no som responsables del seu contingut ni de les seves polítiques de privacitat (si n’hi hagués), ni els aprovem. Així, Vostè haurà de decidir respecte a la interacció que dugui a terme amb qualssevol Lloc web de Tercers, inclosa la compra i l’ús de qualsevol producte o servei accessible a través d’ells.

 

2. Modificacions a aquests termes i condicions

2.1 – Els presents Termes i Condicions podran ser modificats de manera periòdica, per exemple, a fi d’adaptar-los a canvis de la normativa aplicable o per a informar-lo de nous productes, serveis o aplicacions que puguem oferir-li, o bé per altres motius. Així mateix, podrem modificar els presents Termes i Condicions en qualsevol moment notificant-li de qualsevol canvi la pròxima vegada que Vostè iniciï l’Aplicació. Els nous termes podran mostrar-se en la pantalla i se li requerirà que els llegeixi i els accepti per a continuar utilitzant MAPIT.

2.2 – A través de l’Aplicació Vostè podrà tenir accés, mitjançant el corresponent enllaç, a la versió actual d’aquests Termes i Condicions.

 

3. Titularitat i funcionament de l’aplicació

3.1 – L’Aplicació és propietat de, i està administrada per Mapit IoT S.L., amb domicili en carrer Casp 172, 4B, 08013 Barcelona i amb NIF B-66716291.

3.2 – Vostè reconeix que tots els drets de propietat intel·lectual relatius a l’Aplicació, quants documents se subministrin respecte d’aquesta, la tecnologia utilitzada o que doni suport a l’Aplicació o qualsevol de les seves funcionalitats, ens pertanyen a nosaltres i/o als nostres llicenciadors; reconeix a més que els drets sobre l’Aplicació se li han concedit sota llicència (no se li han venut) i que no posseeix drets sobre l’Aplicació, els documents ni la tecnologia d’aquesta, a part del dret a utilitzar cadascun dels seus elements conformement als presents Termes i Condicions.

3.3 – Vostè reconeix que no té dret a accedir a l’Aplicació en format de codi font.

 

4. La subscripció

4.1 – El Dispositiu i l’Aplicació funcionen conjuntament com un paquet per a oferir les funcionalitats de l’Aplicació que s’enumeren en la clàusula 0. Per a poder gaudir d’aquestes funcionalitats i activar el seu Paquet MAPIT, haurà de:

4.1.1 – Descarregar l’Aplicació en el Dispositiu a partir de la Botiga d’aplicacions pertinent.

4.1.2 – Llegir totalment i acceptar expressament els presents Termes (en l’Aplicació),

Fer una comanda del Paquet MAPIT.

4.1.3 – Pagar el Paquet.

4.1.4. – Registrar el Dispositiu i connectar-lo a la seva motocicleta.

4.2. – Per a poder accedir i utilitzar totes les funcionalitats de MAPIT, Vostè haurà de disposar d’un Dispositiu compatible instal·lat en la seva motocicleta i l’Aplicació en el seu dispositiu mòbil o en un Dispositiu de Tercers (segons correspongui) que estigui connectat al seu Dispositiu instal·lat en la seva motocicleta.

4.3 – L’Aplicació inclou les següents característiques i funcionalitats:

(i) – Crear un perfil: podrà personalitzar la seva experiència de l’Aplicació i reunir en un sol lloc les dades clau de la seva motocicleta, com el model, any de fabricació, motor i número de bastidor, etc.;
(ii) – Trobar la seva motocicleta: podrà localitzar la seva motocicleta gràcies al GPS;
(iii) – Compartir la seva ubicació: podrà compartir la localització de la seva motocicleta;
(iv) – Anàlisi de viatge: podrà accedir a dades referents als seus viatges i localització GPS;
(v) – Alerta de moviment: una alerta en cas que el Dispositiu indiqui que el seu vehicle ha tingut un moviment.
(vi) – Històric de revisions: permet anotar tots els mantenimients realitzat s en la moto , així com les diferents característiques i funcionalitats derivades de les actualizacions de l’Aplicació.

4.4 – Vostè podrà gaudir de l’ús de MAPIT fins al primer aniversari (“Durada Inicial”), tret que aquesta hagi estat resolta anticipadament de conformitat amb els presents Termes i Condicions o es produeixi la renovació de la Subscripció segons el que es disposa en la clàusula 4.5.

4.5 – Després de la Durada Inicial, la seva Subscripció es renovarà de manera automàtica per terminis addicionals d’un (1) any (“Durada Addicional”), tret que procedeixi a la seva cancel·lació conforme al que es disposa en la clàusula 9. D’ara endavant, la Durada Inicial i la Durada Addicional (en cas de produir-se) seran considerades conjuntament com la “Durada Determinada”.

4.6 – Vostè accepta utilitzar MAPIT de conformitat amb els presents Termes i Condicions.

4.7 – És possible que, periòdicament, es publiquin actualitzacions de l’Aplicació a través de la Botiga d’aplicacions pertinent, sempre que l’Aplicació correspongui a la descripció de la mateixa que li facilitem abans de comprar el Paquet MAPIT. En funció de l’actualització, és possible que Vostè no pugui utilitzar l’Aplicació ni gaudir del paquet MAPIT fins que hagi descarregat l’última versió de l’Aplicació i hagi acceptat els nous termes i condicions.

 

5. El dispositiu

5.1 – Tota imatge del Dispositiu serveix únicament per a fins il·lustratius. El seu Dispositiu pot variar lleugerament respecte a aquestes imatges.

5.2 – Tot cost específic de lliurament del Dispositiu serà el que se li indiqui al punt de venda físic o en línia en el procés de comanda. La instal·lació del dispositiu en la motocicleta o un altre vehicle no està inclosa, encara que algun punt de venda pot oferir-li aquest servei al seu compte i risc.

5.3. – Si el subministrament del Dispositiu es veu demorat per un esdeveniment aliè al nostre control, contactarem amb Vostè el més aviat possible per a informar-lo i, de ser possible, adoptarem les mesures adequades per a minimitzar l’efecte d’aquesta demora. Sempre que s’actuï d’aquesta manera, no serem responsables per demores causades per aquest esdeveniment.

5.4 – Vostè serà el titular del Dispositiu una vegada hàgim rebut el pagament total del seu Paquet MAPIT i s’hagi donat d’alta del servei.

5.5 – És possible que actualitzem o fem canvis en el Dispositiu (com, per exemple, actualitzacions del microprograma o substitucions del Dispositiu) amb la finalitat de:

5.5.1 – Reflectir canvis en els corresponents requisits legislatius i normatius.

5.5.2 – Implementar millores i ajustos tècnics menors, per exemple per a atallar una amenaça a la seguretat. Aquests canvis no afectaran la utilització de MAPIT, que podrà incorporar actualizacions per afegir millores i noves funcionalitats .

 

6. Preu i pagament

6.1 – El preu pel Paquet MAPIT serà el que se li indiqui pel seu punt de venda durant el procés de comanda, i inclourà l’ús de l’Aplicació durant la Durada Inicial.

6.2 – El preu per l’ús de l’Aplicació durant la Durada Addicional per cadascun dels terminis addicionals d’un (1) any serà el que l’informem de manera prèvia al moment en què Vostè accedeixi al mateix i accepti la seva subscripció. L’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) s’aplicarà segons el tipus corresponent conforme a la legislació vigent. Donada la naturalesa periòdica de la subscripció a l’Aplicació, MAPIT carregarà el seu pagament el primer dia de cadascun dels terminis addicionals d’un (1) any, mitjançant domiciliació bancària SEPA o en la targeta les dades de la qual hagi introduït o seleccionat Vostè en el procés de subscripció, segons s’indica en els apartats 6.4 i 6.5 posteriors.

6.3 – MAPIT es reserva el dret a canviar en qualsevol moment, sense previ avís i de manera unilateral els preus per l’ús de l’Aplicació, si bé aquesta modificació no tindrà efectes retroactius. MAPIT no estarà obligada a subministrar el servei a preu inferior incorrecte (fins i tot després de la “Confirmació de Compra”) si l’error en el preu és obvi, evident o inequívoc o constitueix un error obstatiu i hagués pogut ser reconegut de manera raonable per Vostè.

6.4 – Vostè podrà utilitzar com a mètode de pagament la domiciliació bancària SEPA (Single Euro Payments Area), i en aquest cas l’import del pagament es carregarà en el seu compte bancari, conforme a les condicions del mandat aplicables a cada moment.

6.5 – MAPIT pot així mateix oferir als usuaris la possibilitat de pagar la subscripció de l’Aplicació mitjançant les targetes Visa o Mastercard o qualssevol altres targetes disponibles a cada moment. Vostè simplement haurà d’introduir les dades de la targeta que vagi a emprar en la pestanya “Informació de pagament” del procés de subscripció. Aquestes dades no seran emmagatzemats per part de MAPIT, sinó per part del proveïdor de serveis de pagament (p. ex. Stripe).

6.6 – Tingui en compte que Vostè serà responsable de qualsevol càrrec del seu operador i proveïdor de xarxa del seu dispositiu mòbil o Dispositiu de Tercers, pagament addicional als imports que aboni per l’ús de MAPIT.

 

7. Ús acceptable i restriccions de llicència

7.1 – Vostè accepta:

7.1.1 – No copiar l’Aplicació, excepte quan sigui necessari amb finalitats de còpia de seguretat o amb finalitats de seguretat operativa.

7.1.2 – No llogar, prestar, emetre en règim de llicència secundària, arrendar, traduir, combinar, adaptar, variar ni modificar l’Aplicació

7.1.3. – No realitzar modificacions ni alteracions a la totalitat o part de l’Aplicació ni permetre que aquesta o qualsevol part de la mateixa es combini amb qualssevol altres programes o s’incorpori en aquests.

7.1.4 – No desmuntar, descompilar, aplicar enginyeria inversa ni crear obres derivades basades en la totalitat o part de l’Aplicació.

7.2 – Vostè no deurà:

7.2.1 – Utilitzar l’Aplicació, ni cap de les seves funcionalitats, de manera il·legal, per a cap fi il·lícit, o que, de qualsevol forma, sigui incompatible amb els presents Termes i Condicions, ni actuar de manera fraudulenta o maliciosa, per exemple, accedint il·lícitament a l’Aplicació, al Dispositiu ni altres sistemes operatius o bé inserint codis maliciosos, inclosos virus o informació nociva.

7.2.2 – Infringir drets de propietat intel·lectual en la utilització que faci de l’Aplicació o de qualsevol de les seves funcionalitats.

7.2.3 – Enviar continguts que siguin difamatoris, ofensius o qüestionables en relació amb l’ús que Vostè faci de l’Aplicació o de qualsevol de les seves funcionalitats.

7.2.4 – Utilitzar l’Aplicació o qualsevol de les seves funcionalitats de manera que pugui perjudicar, inhabilitar, minvar, sobrecarregar, perjudicar o comprometre els nostres sistemes o la nostra seguretat o interferir amb altres usuaris.

7.2.5 – Recopilar ni recaptar informacions o dades del Paquet MAPIT o dels nostres sistemes o intentar desxifrar transmissions destinades als servidors que operen el Paquet MAPIT o derivats d’aquests.

 

8. Garantia limitada

8.1 – MAPIT empra tots els esforços necessaris per a fer que el Dispositiu i l’Aplicació funcionin correctament, evitant errors o reparant-los quan correspongui i mantenint el contingut de l’Aplicació degudament actualitzat. No obstant això, MAPIT no pot garantir la disponibilitat i continuïtat de l’accés al Dispositiu i a l’Aplicació, ni garanteix que els seus continguts estiguin lliures d’errors o que es mantinguin sempre actualitzats. Vostè accepta l’anterior i es compromet a tenir la major cura i precaució en accedir i fer ús del Dispositiu i de l’Aplicació o els continguts, la informació i els serveis que es posen a disposició.

8.2 – MAPIT es reserva el dret de canviar, eliminar o actualitzar la informació que conté l’Aplicació, en la seva configuració o presentació, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

8.3 – Vostè es compromet a no utilitzar el Dispositiu ni el contingut disponible en l’Aplicació en qualsevol moment donat per a un fi que pugui violar una norma o que pugui considerar-se poc ètic o contrari als bons costums o a la imatge i reputació professional de MAPIT o els seus col·laboradors.

8.4 – MAPIT no es responsabilitzarà de les conseqüències que puguin derivar-se de l’ús indegut d’aquest contingut o de la negligència dels usuaris en relació amb ell.

8.5 – Els usuaris que accedeixin al Dispositiu i a l’Aplicació de MAPIT i que utilitzin qualsevol informació o serveis als quals es pugui accedir a través d’aquests, ho fan exclusivament sota la seva pròpia responsabilitat. Per tant, MAPIT no serà responsable dels danys que puguin sorgir, ja sigui directament o indirectament, com a resultat de l’accés o ús del Dispositiu o de la informació que conté l’Aplicació.

8.6 – A més, MAPIT no serà responsable dels danys causats a la motocicleta, software o al hardware dels usuaris que resultin de l’accés o ús del Dispositiu o de l’Aplicació, ni dels possibles costos d’instal·lar o desinstal·lar el dispositiu per cap causa.

8.7 – A més de l’anterior, i en la mesura permesa per la llei, en cap circumstància es farà responsable a MAPIT per danys personals, accidentals o especials, ja siguin causats directament o indirectament. Això inclou qualsevol mal degut a la pèrdua de beneficis, pèrdua d’ocupació o falta d’obtenció d’ocupació, pèrdua de dades, interrupció del negoci o qualsevol altre mal o pèrdua comercial relacionada amb l’ús, o la incapacitat d’ús, dels serveis de MAPIT, sense limitació i independentment de la causa i la responsabilitat teòrica (ja sigui contractual, no contractual o de qualsevol altre tipus), fins i tot si l’usuari ha estat advertit de la possibilitat d’aquests danys.

8.8 – Vostè és conscient, i accepta voluntàriament, que utilitza el Dispositiu i l’Aplicació exclusivament sota la seva pròpia responsabilitat, per la qual cosa serà responsable dels danys de qualsevol tipus que pugui sofrir MAPIT com a resultat de no complir amb alguna de les obligacions que li siguin aplicables en virtut d’aquests Termes i Condicions d’Ús, la Política de Privacitat o la legislació aplicable en relació amb l’ús dels serveis de MAPIT.

 

9. Cancel·lació i reemborsament

Els seus drets de cancel·lació:

9.1 – Els consumidors tenen dret a cancel·lar, sense justificació, un contracte de subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material (com és una aplicació) quan el seu ús no hagi començat amb el coneixement per part seva. Els consumidors tenen, a més, dret a un reemborsament en aquestes circumstàncies. El termini de cancel·lació és de 14 dies des del dia en què Vostè accepta aquests Termes i Condicions (“Termini de Cancel·lació”). Per a poder procedir a aquesta cancel·lació Vostè haurà d’enviar un correu electrònic a l’adreça atencioncliente@mapit.me, indicant la seva decisió de cancel·lació del contracte. L’exercici del dret de cancel·lació estarà condicionat al compliment dels següents particulars:

(i) – El consumidor haurà de retornar a MAPIT el Dispositiu en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució abans que hagi conclòs aquest termini..
(ii) – Una vegada rebut el Dispositiu conforme a l’indicat en l’apartat anterior, MAPIT disposarà d’un període de 15 dies laborables per a validar que el Dispositiu no hagi estat usat i, en el seu cas, realitzar el reemborsament. En cas que el Dispositiu mostri qualsevol signe d’utilització o manipulació per part de l’usuari, no es procedirà al reemborsament.
(iii) – Els reemborsaments es realitzaran a la targeta indicada per l’usuari a tal fi. Una vegada realitzat el reemborsament, es procedirà a cancel·lar la subscripció i es desvincularà el Dispositiu del client.

9.2 – Per la naturalesa pròpia dels nostres serveis (subscripció a l’Aplicació), Vostè queda informat de la pèrdua d’aquest dret de desistiment quan l’accés als continguts del Dispositiu o de l’Aplicació hagi començat amb el seu consentiment exprés, en la mesura en què es tracta de contingut digital accessible amb caràcter immediat per al seu ús permanent. En addició al dret legal de desistiment indicat anteriorment, Vostè podrà així mateix cancel·lar la subscripció del següent període de servei quan ho desitgi, moment a partir del qual perdrà l’accés a tot el contingut de l’Aplicació i, en conseqüència, a tots els continguts i serveis establerts en la clàusula 3 anterior.

9.3 – En acceptar aquests Termes i Condicions, es considera que Vostè sol·licita expressament que posem a la seva disposició l’Aplicació, com a part del Paquet MAPIT, de manera que pugui descarregar-la de seguida. A més, Vostè accepta que (i) si ha començat el seu ús, o (ii) si ha transcorregut el Termini de Cancel·lació, haurà perdut el seu dret de cancel·lació del contracte entre Vostè i MAPIT per al subministrament de l’Aplicació i no tindrà dret a cap reemborsament.

9.4 – Podrà cancel·lar el seu Paquet MAPIT després de l’activació de la Subscripció, però no disposarà de dret al reemborsament. Evidentment, en cas que el Dispositiu sigui defectuós o no conforme al descrit, o bé que el Paquet MAPIT no s’ajusti als presents Termes i Condicions, tindrà dret a reclamar.

9.5 – En el supòsit en què s’hagi instal·lat un Dispositiu en la seva motocicleta i desitgi cancel·lar la seva Subscripció abans de la finalització de la Durada Determinada, haurà de desconnectar el Dispositiu, en cas contrari determinades dades personals seus podrien continuar sent rebuts per MAPIT i terceres empreses, tal com s’indica en la Política de Privacitat, durant el temps que el Dispositiu romangui connectat a la seva motocicleta. Queda sota la seva responsabilitat assegurar-se que el Dispositiu està desconnectat en el moment de cancel·lar la seva Subscripció, qualsevol que fos el motiu d’aquesta. Vostè accepta que el Dispositiu no ofereixi cap funcionalitat una vegada finalitzada la seva Subscripció. Transcorreguts 6 mesos després de la cancel·lació, amb la finalitat de protegir la privacitat dels usuaris, el dispositiu podrà passar a una desactivació permanent irreversible,tot això de conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal que estigui vigent a cada moment.

 

Els drets de cancel·lació de MAPIT

9.6 – Podria ocórrer que ens poséssim en contacte amb Vostè per a informar-lo que interromprem la prestació de MAPIT amb anterioritat al venciment de la Durada Determinada. Si això ocorregués, l’informarem amb una antelació mínima de 30 dies abans que interrompem la seva Subscripció. En aquest cas, li reemborsarem quants importis hagi pagat per endavant, si n’hi hagués, per tot el període entre la data d’interrupció de la Subscripció i la del venciment de la Durada Determinada durant la qual no pugui gaudir de MAPIT.

9.7 – Només podrem cancel·lar en qualsevol moment el seu Paquet MAPIT, sense reemborsament, mediant avís per escrit, en cas que:

9.7.1 – En algun moment, Vostè incompleixi greument o de forma reiterada els presents Termes i Condicions.

9.7.2 – Vostè ens proporcioni informació falsa o ens oculti informació important en relació amb la seva utilització de MAPIT.

9.7.3 –Vostè incompleixi els nostres drets o drets de tercers sobre l’Aplicació o el Dispositiu.

9.7.4 – Vostè intenti cometre frau o actuï de manera deshonesta respecte als nostres interessos.

9.8 – En el cas que l’Aplicació provoqui el mal funcionament de la seva motocicleta o del Dispositiu, o bé quan tinguem motius per a creure que l’Aplicació presenta una amenaça de seguretat per a Vostè, podrem desinstal·lar l’Aplicació i ens posarem en contacte amb Vostè per a la corresponent correcció. L’anterior no afecta als seus drets legals.

 

Particularitats en relació amb la cancel·lació de MAPIT

9.9 – Si cancel·lem els drets que li assisteixen en virtut dels presents Termes i Condicions perquè ha incomplert greument els mateixos, haurà de cessar en el seu ús de MAPIT i podrem interrompre l’accés a l’Aplicació. Tingui en compte que, en el supòsit d’un incompliment greu dels presents Termes i Condicions, MAPIT podrà bloquejar de manera permanent el seu accés a l’Aplicació i deixar d’oferir-li accés a MAPIT.

9.10 – 9.10 – Vostè tindrà la responsabilitat de comunicar la seva petició de baixa del servei MAPIT, així com qualsevol altre aspecte que pugui tenir incidència en el propi servei (com ara, per exemple, la venda de la seva motocicleta, un sinistre o un robatori de la mateixa). MAPIT no assumirà cap reemborsament en relació amb aquells usuaris que no hagin comunicat una incidència en un termini de 48 hores des del seu esdeveniment.

9.11 – En cas que Vostè vengui la seva motocicleta, a fi de protegir la privacitat del comprador,haurà de desconnectar el Dispositiu de la seva motocicleta abans de vendre-la.

 

10. Les seves responsabilitats

10.1 – Vostè és responsable d’utilitzar correctament la seva motocicleta i de realitzar tots els tràmits necessaris per a poder tenir accés a l’Aplicació, inclosa la connexió d’Internet i l’accés a qualsevol Dispositiu de Tercers.

10.2 – Vostè és responsable de desconnectar el Dispositiu al final de la Subscripció o en cas que vengui la seva motocicleta.

 

11. Privacitat

11.1 – Per a més informació sobre les dades personals que podrem recollir a través de MAPIT, la manera en què podrem tractar aquesta informació, amb qui podem compartir-la, així com sobre els seus drets en relació amb les citades dades, pot consultar la nostra Política de Privacitat.

11.2 – En utilitzar MAPIT, Vostè presta el seu consentiment a tal tractament de dades personals i confirma que totes les dades que ens facilita són correctes i exactes.

 

12. Esdeveniments aliens al nostre control

12.1 – Ni nosaltres ni cap dels nostres proveïdors o col·laboradors en la prestació del servei MAPIT serem responsables de cap inexecució o retard en el compliment de qualsevol de les obligacions en virtut dels presents Termes i Condicions quan hagi estat provocat per actes o esdeveniments aliens al nostre control raonable, com per exemple:

12.1.1 – Fallada en xarxes públiques o privades de telecomunicacions

12.1.2 – Falta de senyal GPS, connexió a Internet, fallada de xarxes de telecomunicacions o com a resultat d’una col·lisió greu que destrueixi tot o part del Dispositiu o qualsevol sistema interconnectat (com el seu telèfon) en la mesura en què aquest deixi de funcionar, impedint la transmissió o recepció d’informació al/per el corresponent operador de l’alerta d’impacte.

12.1.3 – Fallada de l’Aplicació en la prestació de les funcionalitats indicades en la clàusula 0 (inclòs, en particular a proporcionar-li una anàlisi precisa del viatge) a causa de: falta de senyal GPS, falta de connexió a Internet, condicions meteorològiques adverses o com a resultat d’una col·lisió greu que destrueixi tot o part del Dispositiu o qualsevol sistema interconnectat (com el seu telèfon) en la mesura en què aquest deixi de funcionar, sense permetre la transmissió o recepció d’informació, o la fallada de xarxes de telecomunicacions o altres esdeveniments anàlegs (“Esdeveniment Aliè al nostre Control”).

12.2 – Si ocorregués un Esdeveniment aliè al nostre Control que afecti el compliment de les nostres obligacions en virtut dels presents Termes i Condicions:

12.2.1 – Les nostres obligacions derivades dels presents Termes i Condicions quedaran suspeses i es prorrogarà el temps de compliment de les mateixes mentre duri l’Esdeveniment Aliè al nostre Control.

12.2.2 – Farem tot el possible per a buscar una solució que permeti complir amb les obligacions derivades dels presents Termes i Condicions malgrat l’Esdeveniment Aliè al nostre Control.

 

13. Comunicacions i reclamacions

13.1 – Si desitja contactar amb nosaltres o realitzar una reclamació, pot posar-se en contacte amb MAPIT, les dades de contacte del qual figuren en la nostra web mapit.me.

13.2 – Posarem tota la nostra obstinació a contestar al més aviat possible a la seva consulta.

 

14. Disposicions generals.

14.1 – Podrem transferir els drets i les obligacions derivades dels presents Termes i Condicions a una altra entitat, sense que això afecti els seus drets ni a les nostres obligacions derivades dels citats Termes i Condicions. En aquest cas, la referida transferència li serà degudament notificada.

14.2 – Vostè únicament podrà transferir els drets o obligacions derivats dels presents Termes i Condicions prèvia acceptació per escrit de MAPIT.

14.3 – Els presents Termes i Condicions s’acorden entre Vostè i MAPIT. Cap altra persona podrà executar cap dret derivat dels presents Termes i Condicions.

14.4 – Cadascun dels paràgrafs d’aquests Termes i Condicions és independent a la resta. En cas que un tribunal o una autoritat competent declarés que algun dels mateixos és il·legal o inaplicable, els paràgrafs restants continuaran sent plenament vàlids i eficaços.

14.5 – Si no li reclamem o exigim el compliment d’alguna de les seves obligacions derivades dels presents Termes i Condicions o bé, si no fem valer els nostres drets o ens retardem en l’exercici d’aquests, això no significa que hàgim renunciat a exercir els nostres drets enfront de Vostè ni tampoc implicarà que Vostè no hagi de complir amb aquestes obligacions. Si li dispensem d’algun incompliment, el farem únicament per escrit, i això no implicarà que li dispensarem automàticament de qualsevol altre incompliment posterior.

14.6 – Els presents Termes i Condicions i les relacions entre Vostè i MAPIT es regiran pel dret espanyol i podrà sotmetre qualsevol controvèrsia o conflicte en relació amb els presents Termes i Condicions davant els tribunals espanyols competents, d’acord amb la normativa processal aplicable.

14.7 – En qualsevol cas, té Vostè dret a formular una reclamació davant la pertinent organització de defensa del consumidor, sempre que MAPIT accepti formalment aquest sistema de resolució alternativa de litigis (“RAL”). El RAL és un sistema en el qual un òrgan independent valora els fets d’una disputa i intenta solucionar-lo sense que tingui Vostè que acudir als tribunals. Si no quedés satisfet de com hem gestionat la seva queixa o reclamació, li pot interessar contactar amb un proveïdor de RAL.