Política de privacitat

La present Política de Privacitat (la “Política”) és d’aplicació per a l’ús que vostè realitzi de l’aplicació de telèfon mòbil de caràcter telemàtic i web MAPIT (la “Aplicació”), les funcionalitats de la qual es posen a la seva disposició a través d’una subscripció (la “Suscripció”), així com per a la instal·lació d’un dispositiu telemàtic que es connecta a la seva motocicleta (el “Dispositiu”) (en conjunt, denominades “MAPIT” o el “Paquet MAPIT”).

MAPIT és subministrat per Mapit IoT, S.L. (“Mapit IoT”, “nosaltres”, “ens”, i/o “nostre”), amb domicili en carrer Casp 172, 5B, 08013 Barcelona i amb NIF B-66716291 (denominada “Mapit IoT”).

Aquesta Política explica la manera en què Mapit IoT recull, utilitza, divulga i de qualsevol altra manera, tracta la seva informació personal en la utilització de MAPIT. A tals efectes, Mapit IoT serà el responsable del tractament de les dades personals associats amb el Paquet MAPIT.

MAPIT IoT podrà anonimitzar la seva informació personal de cara a poder utilitzar tals dades anònimes per a millorar MAPIT.

 

1. Quin tipus d’informació recull Mapit IoT i per què?

1.1 – Quan un Dispositiu es connecta a la seva motocicleta, MAPIT IoT podrà recollir les següents categories d’informació:

1.1.1 – El seu número de bastidor, o “VIN” [por sus siglas en inglés], que identifica la seva motocicleta (i que s’associa a altres dades sobre vostè), la seva marca, model i any de fabricació i compra.

1.1.2 – Quilometratge, pressió dels pneumàtics, nivells d’oli, estat de la bateria, data de l’últim servei, advertències, incidències i altres aspectes registrats electrònicament en relació amb l’ús i funcionament de la seva motocicleta.

1.1.3 – Les seves dades bancàries i altra informació financera que pot ser necessària quan activi o renovi la seva Subscripció.

1.1.4 – Dades del dispositiu mòbil al qual està vinculada la Subscripció a través de l’Aplicació.

1.1.5 – Dades del GPS per a determinar la seva localització, la de la seva motocicleta i/o del seu dispositiu mòbil, en relació amb la localització de la seva motocicleta, inclosa la localitat i país corresponent en el qual es trobi cada element (sempre que, quan així ho exigeixi la llei, vostè hagi donat prèviament el seu consentiment, o existeixi un altre motiu lícit per a tractar aquestes dades personals).

1.1.6 – La velocitat de viatge en la seva motocicleta, inclosa velocitat mitjana, durada d’aparcament, incidents de frenades brusques, incidents d’accelerades i incidents d’excessos de velocitat per sobre de 130 km/h; i

1.1.7 – Una anàlisi de l’itinerari realitzat per la seva motocicleta, inclosa velocitat mitjana, distància recorreguda, temps d’aparcament, esdeveniments (com els excessos de límits de velocitat autoestablerts).

1.1.8 – A més de l’anterior, en utilitzar MAPIT, MAPIT IoT podrà també recollir la següent informació, addicionalment (si escau), i en relació amb, la informació indicada anteriorment:

(i) – El seu nom i dades de contacte; per exemple, la seva adreça, codi postal, país, números de telèfon i/o adreça de correu electrònic; i
(ii) – El seu PIN d’usuari (que pot contenir una referència o informació que sigui de caràcter personal).

1.2 – La informació anterior (tant per si sola com en combinació amb una altra informació que conservem sobre vostè) podria permetre’ns identificar-li personalment. Aquest tipus d’informació personal es coneix com a “dades personals”. En els casos en què MAPIT IoT reculli tals dades personals, tractarem aquesta informació amb els fins descrits en la present Política.

1.3 – Quan Vostè contacti amb nosaltres en relació amb MAPIT, també podrem recollir les següents dades personals:

1.3.1 – El seu nom i dades de contacte; per exemple, la seva adreça, codi postal, país, números de telèfon i/o adreça de correu electrònic.

1.3.2 – El motiu del seu contacte.

1.3.3 – Informació sobre serveis que li interessin; i/o

1.3.4 – Informació necessària a fi de compliment legal.

1.4 – Aquesta informació serà recollida principalment a partir de vostè, però també podrem recollir-la, quan resulti lícit, a partir de, i combinada amb, informació que potser ja posseïm de vostè, a partir de fonts públiques, proveïdors de servei externs, el govern, agències fiscals i/o de serveis de seguretat, i altres tercers.

 

2. Com utilitza Mapit IoT les seves dades personals?

2.1 – Mapit IoT podrà utilitzar la informació descrita en el paràgraf 1 per als següents fins:

2.1.1 – Contestar i/o tractar una petició o consulta seva.

2.1.2 – Millorar la funcionalitat i qualitat de MAPIT.

2.1.3 – Administrar MAPIT quan vostè tingui una Subscripció activa, que pot incloure (entre altres coses):

(i) – Permetre-li localitzar concessionaris o tallers pròxims i contactar amb ells a través de l’Aplicació.
(ii) – Personalitzar la seva experiència de l’Aplicació i reunir en un sol lloc les dades clau de la seva motocicleta, com el model, any de fabricació, motor i número de bastidor, etc.
(iii) – Reservar una cita per a serveis de la seva motocicleta en el concessionari o taller de la seva preferència.
(iv) – Avisar-li de la data de la seva pròxima revisió.
(v) – Localitzar la seva motocicleta gràcies al GPS.
(vi) – Compartir la localització de la seva motocicleta.
(vii) – Accedir a dades relatives als seus viatges i/o el seu mode de conducció, com a dades sobre la velocitat mitjana del vehicle, el temps d’aparcament, el quilometratge, i GPS.
(viii) – Delimitar la zona en la qual permet que la seva motocicleta sigui conduïda i rebre una alerta en cas que la motocicleta abandoni aquesta zona.

2.1.4 – Donar compliment amb obligacions legals, normes i altres obligacions de bon govern; i

2.1.5 – Qualsevol altra fi relacionada amb la gestió de la seva relació legal amb MAPIT IoT.

2.2 – Quan estiguem obligats per la legislació corresponent a obtenir el seu consentiment previ per a poder tractar les seves dades personals amb els fins descrits anteriorment, procedirem de tal manera. La llista anterior podrà ser actualitzada amb caràcter periòdic en funció del que dictin les necessitats empresarials de Mapit IoT i els requisits legals. En el cas que s’actualitzi la present Política, l’informarem de tal actualització conforme a l’exigit per la legislació corresponent.

2.3 – Tingui en compte que a mesura que MAPIT es millori i s’actualitzi, és possible que hàgim de tractar les seves dades personals de manera diferent a la indicada anteriorment. Quan vulgui que es produeixi aquesta eventualitat, actualitzarem aquesta Política.

2.4 – Sense perjudici de la legislació que correspongui, també podrem tractar les seves dades personals per a altres fins empresarials legítims, com, per exemple, l’anàlisi de gestió, auditoria, previsions, planificació i transaccions d’empresa, per a garantir el compliment de les lleis corresponents, el compliment de requisits normatius i de polítiques de Mapit IoT, tractar reclamacions legals i activitats de recerca i/o administratives relacionades, així com dur a terme quantes obligacions de conservació de registres resultin aplicables. A més, podrem tractar-los per a establir o exercir els nostres drets legals i per a complir amb peticions de serveis de seguretat i altres agències governamentals o amb ordres judicials.

2.5 – Tingui en compte que mentre estigui un Dispositiu connectat a la seva motocicleta, podrem continuar tractant alguns de les seves dades personals amb els fins contemplats anteriorment, fins i tot quan hagi vençut la seva Subscripció. Per tant, si ja no desitja que Mapit IoT tracti aquestes Dades personals, ha de fer que el seu concessionari o taller desconnecti o desactivi el seu dispositiu.

2.6 – Mapit IoT podrà, així mateix, convertir dades personals en dades anònimes i utilitzar-les (normalment amb caràcter estadístic agregat) per a la recerca i l’anàlisi de cara a millorar MAPIT. Per a més informació, pot consultar la següent secció Informació agregada.

 

3. Informació agregada

3.1 – La informació personal agregada no li identifica personalment a vostè ni a cap altre usuari de MAPIT. Pot utilitzar-se per a l’anàlisi estadística i administració, com, per exemple, l’anàlisi de tendències, la realització de treball actuarial, l’adaptació de productes, la valoració de riscos i l’anàlisi de costos associats en relació amb l’operació de MAPIT.

 

4. Mapit IoT comparteix dades personals amb tercers?

4.1 – Les seves dades personals es facilitaran per als fins descrits anteriorment (o per a uns altres que se li poden notificar en el futur i sempre que existeixi motiu legal per a això d’acord amb la legislació aplicable), no sols a Mapit IoT, sinó també als nostres proveïdors de serveis externs.

4.2 – Mapit IoT podrà transmetre les dades als concessionaris o fabricadors, en cas que el client així ho sol·licités.

 

5. Les seves dades personals seran transferides a l’estranger?

5.1 – És possible que els nostres proveïdors de serveis (com Microsoft), que no estan situats dins de l’Espai Econòmic Europeu (“EEE”) tractin o accedeixin a les seves dades personals des de jurisdiccions fora de dita EEE. . Conseqüentment, les persones amb un Dispositiu connectat i/o que utilitzin MAPIT dins d’Europa, han de ser conscients que tals destinataris podrien estar situats en països o territoris fora del EEE i que podrien no tenir una legislació adequada en matèria de protecció de dades equivalent a la del EEE. En aquests casos, s’adoptaran mesures per a protegir els seus drets i dades personals conforme a l’exigit per la legislació corresponent.

5.2 – També és possible que Mapit IoT o un dels nostres proveïdors de serveis transfereixi les dades personals de persones d’altres regions fora del seu propi país. En prestar el consentiment a la connexió d’un Dispositiu i/o a l’activació d’una Subscripció, i sense perjudici de qualsevol altre requisit establert per la legislació corresponent, aquest consentiment actuarà també com a autorització per a la transferència de les seves dades personals conforme al que s’estableix en la present Política.

 

6. Quines mesures es posen en pràctica per a protegir les seves dades personals?

6.1 – Sense perjudici del que es disposa en el paràgraf 6.2, Mapit IoT adoptarà mesures per a protegir la seguretat de les seves dades personals conformement a la legislació corresponent. Mapit IoT adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a protegir les dades personals enfront de qualsevol accés no autoritzat, alteració, transmissió, divulgació pública, esborrat o destrucció, així com danys i pèrdues o esborrats accidentals de les dades personals.

6.2 – No podem garantir la seguretat de cap transmissió de dades personals a través d’Internet. Les comunicacions a través d’Internet, com els correus electrònics, no són segures tret que hagin estat xifrades. Així, encara que ens esforcem a protegir aquesta informació, no podem garantir ni assegurar la seguretat de cap informació que se’ns transmeti. Se li prega no enviï dades personals a través de l’Aplicació ni de cap lloc web de Mapit IoT tret que accepti els riscos de seguretat inherents i les implicacions d’ús d’Internet.

 

7. Quins drets li assisteixen per a revisar, modificar i/o eliminar les seves dades personals?

7.1 – Vostè tindrà dret a sol·licitar informació sobre el tractament de les seves dades personals, a accedir a elles, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaries per als fins que van ser recollides.

7.2 – En determinades circumstàncies, vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

7.3 – Per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades. MAPIT IoT deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

7.4 – En virtut del dret a la portabilitat, vostè té dret a obtenir les dades personals que li incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

7.5 – Els drets RGPD podran exercitar-se mitjançant:

– un escrit dirigit a MAPIT IoT, C/ Casp 172, 4B. 08013 Barcelona.

– Un email al nostre DPO: gdpr@mapit.me

7.6 – Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

8. Manteniment de registres i de la informació a la seva disposició

8.1 – Les dades proporcionades es conservaran durant tant temps com resulti necessari per a dur a terme els fins per als quals MAPIT IoT estigui autoritzada i mentre vostè no desconnecti o desactivi el dispositiu MAPIT de la seva moto en un concessionari o taller, o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

 

9. Canvis a aquesta Política de Privacitat

9.1 – Podrem modificar la present Política de Privacitat actualitzant aquesta pàgina de cara a reflectir canvis en la legislació i/o en les nostres pràctiques en matèria de privacitat. En aquest cas, actualitzarem conseqüentment la data en l’encapçalat de la Política.

9.2 – Quan així ho exigeixi la legislació corresponent, l’informarem de qualsevol canvi. No obstant això, li instem que comprovi aquesta Política quan utilitzi l’Aplicació.

9.3 – Sense perjudici d’altres requisits que poden ser exigits per la legislació corresponent, en utilitzar el Lloc web, en enviar-nos les seves dades personals i/o en registrar un compte, vostè està prestant el seu consentiment a l’ús i tractament de les seves dades personals conforme al descrit en la present Política (incloses les modificacions periòdiques que puguin haver-hi).

 

10. Contacti amb nosaltres

10.1 – Si té alguna pregunta sobre aquesta Política, pot contactar amb Mapit IoT en les direccions indicades en la primera secció.